caophim / rand / 76 / - Ở nhà làm gì để không điên đây mấy anon?

, 4 replies

Ở nhà làm gì để không điên đây mấy anon?

Dune coi cũng vui.

man I'm bored

>>119
[text only]

How can you ever be bored when there's so much to do?

>>118
Like what, o wise anon?