caophim / dev / 99 / - Lấy áo free nào

, 4 replies

Lấy áo free nào

[text only]

https://blog.domenic.me/hacktoberfest/
>DigitalOcean's Hacktoberfest is Hurting Open Source

Nhưng mà đừng đi spam repo người khác như mấy bạn valley devlet nghen. Mấy năm trước mình tự tạo pull request trên repo của mình, vẫn được áo bình thường. Năm nay có trò excluded repo:

>My pull request is marked as being on an excluded repository. What does this mean?
>Unfortunately, your pull request was made on a repository that doesn’t align with the core values of Hacktoberfest. We’ve decided that pull requests made to this repository will not count toward completing the challenge.

Chưa biết nó làm gắt cỡ nào, nhưng để chắc ăn thì cứ xài mấy cái repo đã có từ lâu như dotfiles này nọ.

>>102
[text only]

What are pull requests

>>101
Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên để tham gia caophim.

Jajajaja