caophim / dev / 82 / - WIP gemini:// browser

, 6 replies

WIP gemini:// browser
https://git.sr.ht/~nhanb/mccross

Hóa ra tkinter cũng mạnh phết.

này thì styling

nhét vô readme

thêm nút back/forward

fun times

headings + lists

status bar