caophim / dev / 79 / - Caophim.net bây giờ là caophim.imnhan.net

, 5 replies>>80

Caophim.net bây giờ là caophim.imnhan.net

... vì domain .net sắp hết hạn.

Server cũng vừa được dời từ AWS EC2 qua Viettel IDC vì tháng vừa rồi bị Jeff xin đểu gần $20 cho 1 cái EC2 instance con con mà admin tưởng là nằm trong free tier.

[text only]

>>79
Fuck me it's https://caophim.imnhan.com
I'm retarded.

>>95
[text only]

Caophim looks awful on desktop. Thumbnails take up the entire screen.

[text only]

>>91
What's your browser? My guess is you're using an ancient one that doesn't fully support css grids.

inb4 netsurf

https://caophim.imnhan.com
lại dời sang vultr, CPU + SSD lớn hơn instance cũ bên viettel một chút.

Đã tắt autorenew domain caophim.net.