caophim / dev / 1 / - Khoe feature

, 5 replies >>2 >>5

Khoe feature

>Đây là greentext

Đây là hyperlink:
http://weeb.dev

Enter 1 phát là xuống dòng:
Enter 2 phát là qua paragraph mới:

Như vầy.

>>5

Đây là quote:
>>1

Vì tác giả là devlet nên quote hay hyperlink đều phải nằm trên dòng riêng của nó thì mới được nhận.

[text only]

Quote OP:
>>1

Quote reply:
>>2

Quote reply hay thread ở board khác cũng được:
>>4

Cào phím cho up ảnh jpeg, png, gif, webp. Ngoài jpeg ra thì đều hỗ trợ ảnh động.
Tối đa ~6MB mỗi ảnh.

[text only]

Đây là link youtube:
https://youtu.be/W65JhGY-z6Y

Nhận được link dưới dạng youtu.be/id hoặc (www.)youtube.com/...v=id...

[text only]

hihi